บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางกุลนัดดา แสงทอง
ครูประจำชั้น MEP P.5

Ms.Norhata S.Bantas
ครูประจำชั้น MEP P.5

นายสมชาย เขียมสันเทียะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพรทิพย์ ภู่ห้อย
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนุชจรี ภู่อาวรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางพจวรรณ ถนอมวงษ์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางบุษรา เตชะปิติกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายธรรมนูญ บุญนพ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจุฑารัตน์ ปักษี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสมใจ กุลมาโนชวงศ์
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.