บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
บุคลากรครู » คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงอภิชิต ชินวงค์
ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ยุวดี ล้อคำ
ผู้อำนวยการนางสาวรัตติยา แก้วละมุล
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นางสาววิมลฤดี โชติกมาศ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางนฤวรรณ เฉลียว
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน

นางมลดา บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

นางทาทิพย์ ช่วยเรือ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน

นางสาวกัญญ์วรา นราพันธ์
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางกัลยา วัลลภานุรัตน์
ผู้รับผิดชอบงานระดับปฐมวัย

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.