ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
   โรงเรียนปัญจทรัพย์แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖ ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายบริการและกิจการผู้เรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายสำนักบริหาร โดยยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Results Based Management : RBM) และ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School - Based Management : SBM)  ตามแนวทาง การพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ)   Act (ดำเนินการให้เหมาะสม)

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.