ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
คติพจน์/พันธกิจ
คติพจน์

คติพจน์ของโรงเรียน 

คุณธรรม
  นำปัญญา  พัฒนาสังคม

พันธกิจ

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และหลักการบริหารตามมาตรฐานการศึกษา* 

๒.พัฒนาหลักสูตร/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๓.พัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะนิสัย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา* (ด้านครูและด้านผู้บริหาร)

๔.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๕.พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ในมิติด้านศาสนาและความเชื่อ/บรรยากาศของการประกาศข่าวดี และมิติคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๖.พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ (Achievement)  ทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) ปฏิบัติตามพันธกิจแบบครอบคลุมครบทุกด้านโดยเน้นความสัมพันธ์ของทุกมิติอย่างสมดุล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ 

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.