ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
๑.เสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard School) และหลักการบริหารตามมาตรฐานการศึกษา*ให้เกิดความเข้มแข็ง

๒.ส่งเสริมให้มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิก และมาตรฐานการศึกษา* ที่มีประสิทธิภาพ

๓.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารให้มีคุณลักษณะนิสัยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๔.เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel Value) และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*(ด้านผู้เรียน)

๕.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ในมิติด้านศาสนาและความเชื่อ และมิติคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา* ให้เกิดความเข้มแข็ง

๖.สร้างกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) ทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) ที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ (Unity and Solidarity)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และการมีส่วนร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
เป้าหมาย
๑.มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาคาทอลิก(Catholi StandardSchool) และมาตรฐาน การศึกษา*

๒.มีคุณภาพตามนโยบายหรือเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิกตามแผนกลยุทธ์อัตลักษณ์การศึกษา คาทอลิกฝ่ายการศึกษาอบรม (แผนอภิบาลสังฆมณฑลฯ)

๓.มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*ที่กำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาและกฎกระทรวง (กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๓) 

๔.มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐานการศึกษา*

๕.บุคลากรครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๖.ผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๗.ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสาร

๘.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา*

๙.มีชุมชนการศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑๐.มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการประกาศข่าวดี และการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวรสาร และตามมาตรฐานการศึกษา*

๑๑. มีผลสัมฤทธิ์คุณภาพ (Achievement) ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา*

๑๒. มีผลสัมฤทธิ์คุณภาพ  (Achievement) ตามแผนกลยุทธ์มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกฝ่ายการศึกษาอบรม  (แผนอภิบาลสังฆมณฑลฯ) และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมที่เป็นเอกภาพ (Unity and Solidarity) แบบองค์รวม (Holistic) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.