ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์

โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี
ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร

คำอธิบาย
     โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี หมายถึง สถานศึกษามีบรรยากาศของการศึกษาอบรมตามหลักคริสตศาสนธรรม มุ่งเน้นการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนศาสนา
ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร 12 คุณลักษณะ ได้แก่

1.   ความเชื่อศรัทธา (faith)   

2.   มโนธรรม/วิจารณญาณ/ความกล้าหาญ (conscience / discernment / moral courage)    

3.   ความเคารพ/ศักดิ์ศรี (respect / dignity) 

4.   ความซื่อตรง (honesty)

5.   ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (simplicity / sufficiency)

6.   ความรัก (love)

7.   ความเมตตา  (compassion)

8.   ความกตัญญูรู้คุณ (gratitude)  

9.  ความยุติธรรม 

10.  สันติ/การคืนดี (peace / reconciliation)

11.  อภัย (forgiveness) 

12. การเพ่งพิศสิ่งสร้าง/รักษ์ธรรมชาติ  (wonder / conservation
)

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.