ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
ครูต่างชาติ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
ปีการศึกษา 2511 – 2514 บาทหลวงเศียร โชติพงษ์
ปีการศึกษา 2515 – 2516 บาทหลวงสุเทพ นามวงศ์
ปีการศึกษา 2517 บาทหลวงเทพศิริ ศิริโรจน์
ปีการศึกษา 2518 บาทหลวงเศียร โชติพงษ์
ปีการศึกษา 2519 – 2533 บาทหลวงสุเทพ นามวงศ์
ปีการศึกษา 2534 – 2538 บาทหลวงปรีชา สกุลอ่อน

ผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ 
ปีการศึกษา 2539 – 2540 บาทหลวงสันติ สุขสวัสดิ์
ปีการศึกษา 2540 – 2542 บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ
ปีการศึกษา 2543 – 2547 บาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
ปีการศึกษา 2548 – 2557 บาทหลวงบรรจง พานุพันธ์
ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ

ผู้จัดการ 
ปีการศึกษา 2558 – ปัจจุบัน บาทหลวง อภิชิต ชินวงค์

ผู้จัดการ – ครูใหญ่
ปีการศึกษา 2511 – 2514 นางสาวจำรัส อานามนารถ
ปีการศึกษา 2515 – 2516 นางสาวประณีต นามประดิษฐ์
ปีการศึกษา 2517 – 2521 นางสาวบุญชอบ หัวใจ 
ปีการศึกษา 2522 - 2525 นางสาวราตรี สมุทรคีรี 
ปีการศึกษา 2526 – 2530 นางสาวมลิวัลย์ กู้ชาติ
ปีการศึกษา 2531 – 2533 นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์
ปีการศึกษา 2534 – 2538 นางสาวบุญชอบ หัวใจ

ครูใหญ่
ปีการศึกษา 2539 นางสาวจำรัส อานามนารถ
ปีการศึกษา 2540 - 2545 นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์

ผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2546 – 2548 นางสาวศุภางค์ กูลมงคลรัตน์ 
ปีการศึกษา 2549 - 2552 นางสาวศรีไพร กระทอง
ปีการศึกษา 2553 - 2558       นางสาวดวงแข รัตโนภาส
ปีการศึกษา 2559 - 2560       นางสาววันเพ็ญ ไชยเผือก
ปีการศึกษา 2561 - ปัจจุบัน  นางสาวยุวดี ล้อคำ

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.