ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
        โรงเรียนปัญจทรัพย์  เป็นโรงเรียนคาทอลิกประเภทสามัญศึกษา  มีมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรี  เป็นเจ้าของ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2511  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7 โดยมีบาทหลวงเศียร โชติพงษ์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  และใช้อาคาร 4 ชั้น เป็นอาคารเรียน  มีจำนวน  12  ห้องเรียน  

ปีการศึกษา  2511   
     ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์โยเซฟ เป็นอาคารเรียน  4  ชั้น  จำนวน  12 ห้อง  เปิดรับนักเรียนชาย – หญิง  ประจำและ
ไป-กลับ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ปีการศึกษา  2516   
     ต่อเติมอาคารเซนต์โยเซฟและขยายห้องเรียน  จำนวน  9  ห้องเรียน
ปีการศึกษา  2523   
     ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์  เป็นอาคารเรียน  5  ชั้น  จำนวน  25  ห้อง
ปีการศึกษา  2539    
     ก่อสร้างอาคารเรียนเซนต์แมรี่  เป็นอาคารเรียน  6  ชั้น  ประกอบด้วย  ห้องเรียน      
และห้องประกอบการต่าง ๆ
ปีการศึกษา  2540   
     เปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา  2543   
     ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ
ปีการศึกษา  2544   
     ก่อสร้างสระว่ายน้ำ  ฟิตเนสและเซาว์น่า  ติดตั้งโทรทัศน์  พร้อมเครื่องฉายข้ามศีรษะ  
ปีการศึกษา  2545   
     จัดตั้งห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ปรับปรุงอาคารเรียนเซนต์โยเซฟ โรงอาหาร และสำนักอำนวยการ  และติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
ปีการศึกษา  2546  
     ปรับปรุงสนามบริเวณภายในโรงเรียน   และจัดสร้างกันสาดหน้าอาคารเซนต์โยเซฟ และอาคารเซนต์ปีเตอร์
ปีการศึกษา  2547   
     ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องประกอบการเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและศึกษาข้อมูล                 
ปีการศึกษา  2548   
     ปรับปรุงห้องน้ำ  ทาสีอาคารเรียน  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องพัฒนาคุณภาพ  1 เครื่อง  ปรับปรุงห้องดนตรีสากล  จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล  
ปีการศึกษา  2549   
     ปรับปรุงห้องฟิตเนส  ขยายห้องวัดและประเมินผล  ปรับปรุงสระว่ายน้ำ  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคำสอน  ปรับปรุงสวนหย่อม   
ปีการศึกษา  2550   
     ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์  จำนวน  1  ชุด  และติดตั้งโทรทัศน์
จำนวน  1  เครื่อง  ที่ห้องแนะแนว  ปรับเปลี่ยนห้องคำสอนและปรับปรุงห้องคำสอนซ่อมแซมชั้นวางเอกสาร  และโต๊ะในห้องบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ติดตั้ง  เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้ช่วยแต่ละฝ่าย  จำนวน  6  เครื่อง  ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดซื้อ  เครื่องเล่นใหม่  จำนวน  1  ชุดใหญ่  ปรับปรุงกะบะทรายใหม่  จัดซื้อเครื่องเสียงและติดตั้งลำโพง  จำนวน  1  ชุด  ปรับปรุงห้องสมุดและปรับเปลี่ยนโต๊ะ  เก้าอี้ใหม่   ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ใหม่  ทาสีโต๊ะเรียนและเก้าอี้   ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  จัดซื้อเครื่องล้างจาน
ปีการศึกษา  2551   
     ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  จัดแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์บริเวณสวนหย่อม ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารต่างๆ  ติดตั้งราวบันไดอาคารเซนต์โยเซฟ  ปรับปรุงห้องพักครูชั้น  3  อาคารเซนต์โยเซฟเป็นห้องเรียนชั้นประถม
ปีการศึกษา  2552   
     ติดตั้งเครื่องอ่านลายนิ้วมือ  จำนวน  1  เครื่อง
ปีการศึกษา  2553  
     จัดซื้อเครื่องเสียงและติดตั้งลำโพงเพิ่มเติม  ปรับปรุงและ  เพิ่มบ่อบำบัดน้ำเสียและกรองไขมัน  ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ห้องพยาบาล  ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ  จัดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ปีการศึกษา  2554 
     เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ห้องพัฒนาคุณภาพ  จำนวน  6  ชุด   จัดซื้อเครื่องดนตรีชุดใหญ่  1  ชุด  ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ  จัดสวนวรรณคดีไทย  (สุนทรภู่)  ปรับปรุงสระว่ายน้ำเต็มรูปแบบ  จัดสนามฟุตบอล  54  จัดจ้างพยาบาลประจำโรงเรียนในช่วงเวลาทำการ
ปีการศึกษา 2555    
     ทาสีอาคารเซนต์โยเซฟ ปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้
ปีการศึกษา 2556    
     เปลี่ยนกระจกหน้าต่างทุกห้องเรียน และทาสีอาคารเซนต์ปิเตอร์ เตรียมห้องเรียนพิเศษแก่ผู้เรียน ได้แก่ ห้องเรียน Mini  English  Program (M.E.P.) ห้อง  English Click & Learn (E.C.L.)  ห้อง English  For  Fun ในระดับปฐมวัย ติดตั้งระบบ  Smart  T.V.  ห้องประชุม  ห้องเรียนปฐมวัย  และโถงอาคารเซนต์แมรี่
ปีการศึกษา 2557  
     ติดตั้งระบบ Smart T.V. ห้องเรียนทุกห้อง  เดินระบบสาย lan เคเบิลใยแก้วใหม่ทั้งระบบ  ปรับ ภูมิทัศน์โดยรอบ ปรับสวนวรรณคดีไทย (สุนทรภู่) ปรับปรุงสระว่ายน้ำเพิ่มเติม  เพิ่มหลักสูตร Mini  English  Program (M.E.P.)  ปฐมวัยปีที่ 2 - 3 และประถมศึกษาปีที่ 1

        ปัจจุบัน โรงเรียนปัญจทรัพย์มี บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ  ซึ่งเป็นบาทหลวงสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงอนุชิต ชินวงศ์ เป็นผู้จัดการ และมี ซิสเตอร์ยุวดี  ล้อคำ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ 

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.