ผู้ช่วยฯ ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน

นางนฤวรรณ เฉลียว
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ สำนักงาน
  ข้อมูลฝ่ายสำนักบริหารฯ
ฝ่ายสำนักบริหาร ยินดีต้อนรับ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ 26 มี.ค. 63
ประกาศ:การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในภาวะประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 26 มี.ค. 63
เรื่อง ประกาศผลการเรียนทางเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 23 มี.ค. 63
การประกาศผลสอบทางเทคโนโลยีของโรงเรียนปัญจทรัพย์ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. 21 มี.ค. 63
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 12 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนปัญจทรัพย์ เรื่อง การยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐาน (เรียนพิเศษ) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 04 มี.ค. 63
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 30 ก.ย. 62
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 02 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 26 มี.ค. 62
สรุปผลการแข่งขัน งานวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561 17 ธ.ค. 61

กรุงเทพมหานครรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนปัญจทรัพย์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีเยี่ยม (รอบสอง)
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญจทรัพย์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก (รอบแรก)
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (วิชาคณิตศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (วิชาภาษาอังกฤษ)
ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับประเทศ ภาค และจังหวัด โครงงาน PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้ได้รับรางวัล คนเก่งระดับโรงเรียน โครงงาน PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2561
สรุปผลการแข่งขัน งานวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชา(คะแนนรวม)สูงสุด ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พิธีมอบเกียรติบัตร ภาคเรียนที่ 2/2562
ค่ายลูกเสือ ป.5 ปีการศึกษา 2562
งานธารน้ำใจ ปีการศึกษา 2562
ค่ายลูกเสือ ป.3 ปีการศึกษา 2562
ค่ายลูกเสือ ป.1 ปีการศึกษา 2562
ปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมโรงเรียนปัญจทรัพย์
พิธีมอบโล่บุคลากรครูนานปี ปีการศึกษา 2562
วันคริสต์มาส 23-12-62
สัปดาห์กีฬาสีภายใน (พิธีเปิด-ปิด 20 ธ.ค.62)
สัปดาห์กีฬาสีภายใน (ว่ายน้ำ 19 ธ.ค.62)
สัปดาห์กีฬาสีภายใน (รอบแรกรอบชิง) 16-18 ธ.ค.62
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562
วันวิชาการและวันพระคัมภีร์ 2562
การซักซ้อมการหนีไฟและการใช้เครื่องดับเพลิง ปีการศึกษา 2562
สืบสานประเพณีไทยลอยกระทง 2019
ค่ายลูกเสือสามัญ ป.6 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมสัปดาห์ละบาทเพื่อเพื่อนพ้องผู้ยากไร้
วันสานสัมพันธ์บ้านพบโรงเรียน 2562
PANCHASAP STEM CAMP 2019
  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.