ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน

นางทาทิพย์ ช่วยเรือ
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายธุรการ - การเงิน ยินดีต้อนรับ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 02 ต.ค. 61
การจัดค่าย PCS. English STEM Camp 2018 ปีการศึกษา 2561 13 ก.ย. 61
ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ม.1-3 23 ส.ค. 61
ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ป.4-6 23 ส.ค. 61
ตัวชี้วัดสำหรับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น ป.1-3 23 ส.ค. 61
ที่ ปจท.พิเศษ/2561 เรื่อง การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ปี 2561 05 ก.ค. 61
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 21 มิ.ย. 61
Panchasap Saturday English Program (PSEP) 04 มิ.ย. 61
ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2561 11 พ.ค. 61
ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 15.30-16.30 น.) 11 พ.ค. 61

โรงเรียนปัญจทรัพย์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีเยี่ยม (รอบสอง)
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญจทรัพย์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก (รอบแรก)
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชา(คะแนนรวม)สูงสุด ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ

วันเทิดเกียรติแม่พระ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.3
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ฉลองครบรอบ 60 ปี บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อบรมนักเรียนทุพโภชนาการ
วันสถาปนาโรงเรียนปัญจทรัพย์ ครบรอบ 50 ปี
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
อบรมอาสาสมัครปลอดลูกน้ำยุงลาย
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 22
กิจกรรม เบ๊นโบ๊ท เล่านิทาน เรื่องความซื่อสัตย์
วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561
บริษัท Nestle MILO สนับสนุนให้น้องๆเล่นกีฬา
  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.