ข้อมูลโรงเรียน
วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียนปัญจทรัพย์
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 29 มิ.ย. 59
ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2559 09 เม.ย. 59
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 05 เม.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 30 มี.ค. 59
ใบสมัครโครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน 2559 13 ก.พ. 59
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 30 ต.ค. 58
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 03 ก.ค. 58
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 03 ก.ค. 58
กราฟเปรียบเทียบการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 03 ก.ค. 58

โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก สสวท.
เด็กหญิงพัชร์วลัย ฟ้าอำนวยพร ป.5/2 ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ ยกย่องเด็กเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนา และ

ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.3 (19-08-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.4 (18-08-59)
ทัศนศึกษานักเรียน ชั้น ป.5 (17-08-59)
หนูน้อยวัยใสใส่ใจกินผัก (26-07-59)
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 (11-08-59)
วันภาษาไทยแห่งชาติ (29-07-59)
ทำบุญถวายเทียนพรรษา (16-07-2559)
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 20 (02-07-59)
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (01-07-59)
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (24-06-59)
พิธีไหว้ครู ปี 2559 (16-06-59)
กิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ (10-06-59)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี
อบรมธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับปฐมวัย (08-06-59)
อบรมธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประถม-มัธยม (06-06-59)
วันเลือกตั้งสภานักเรียน (07-06-59)
วันปฐมโอวาทนักเรียน ระประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (19-05-59)
งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (14-05-59)
กิจกรรมวันสงกรานต์ (08-04-59)
กิจกรรมสงเคราะห์เด็กพิการ บ้านคามิลเลียน ลาดกระบัง

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต


บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.