ข้อมูลโรงเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
คติพจน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
อัตลักษณ์
เครื่องหมาย ตราโรงเรียน
สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหาร
สถิติแสดงจำนวนบุคลากร
สถิติแสดงจำนวนนักเรียน
แผนผังภายในโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด รสจ.
  หน่วยงานภายใน
ฝ่ายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ฝ่ายบริการ และกิจการนักเรียน
ฝ่ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน
ฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม
ฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการ และสำนักงาน
ฝ่ายปฐมวัย
  บุคลากรโรงเรียนปัญจทรัพย์
คณะผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
เตรียมอนุบาล
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 1
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 2
สายชั้นปฐมวัยปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สายชั้นมัธยมศึกษา
ครูพิเศษ
สายสนับสนุน
  สถิติผู้เยี่ยมชม
คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม
  • 1
  • 2
  • 3

Panchasap Saturday English Program (PSEP) 04 มิ.ย. 61
ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1/2561 11 พ.ค. 61
ใบสมัครโครงการส่งเสริมทักษะพิเศษ วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา 15.30-16.30 น.) 11 พ.ค. 61
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 11 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 08 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561 08 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 08 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 08 พ.ค. 61
ที่ ปจท. 113/2560 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน 13 ก.พ. 61
ใบสมัครโครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษภาคฤดูร้อน 2560 13 ก.พ. 61

โรงเรียนปัญจทรัพย์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีเยี่ยม (รอบสอง)
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ผ่านการตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ ปี 2557 ระดับดีมาก
โรงเรียนปัญจทรัพย์ได้รับเกียรติบัตร (O-NET) ระดับเหรียญเงิน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญจทรัพย์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดีมาก (รอบแรก)
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554
เกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้
เกียรติบัตร ยุวชนคนดีศรีแผ่นดิน ครั้งที่ 17
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
นักเรียนที่ได้คะแนน O-net ป.6 ปีการศึกษา 2553 สูงสุด
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชา(คะแนนรวม)สูงสุด ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ทำคะแนน PRE-GIFTED&EP ปี 56 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
เด็กชายณฐพล พึ่งตัวเอง ป.3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จาก สสวท.

กิจกรรมมอบวุฒิบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 (14/02/61)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3 (07/02/61)
ประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ กลุ่มที่ 3 (06/02/61)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.2 (31/01/61)
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.1 (24/02/61)
โอวัลติน & เบ๊นโบ๊ท จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ ระดับปฐมวัย
CHELSEA SOCCER SCHOOL BANGKOK
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ฟุตซอล แชร์บอล บาสเก็ตบอล)
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (โปโลน้ำ แชร์บอลน้ำ)
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ว่ายน้ำ)
สัปดาห์กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 (พิธีเปิด-ปิด)
กิจกรรมพบปะผู้ปกครองระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (06/01/61)
วันครอบครัวปัญจทรัพย์ (22/12/60)
กิจกรรมวันคริสต์มาส (22/12/60)
วันวิชาการและวันพระคัมภีร์ (08/12/60)
ค่ายสัมผัสชีวิตวิถึการทำนา (เกี่ยวข้าว) ครั้งที่ 2/2017
ค่ายลูกเสือ ป.5 (23-25/11/60)
ค่ายลูกเสือ ม.1-3 (1-3/11/60)
งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งทึี่ 28

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต


บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

  แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

โรงเรียนปัญจทรัพย์ 212 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-691-4869 แฟกส์ 02-276-8007 Email : pcs@panchasap.ac.th
Copyright 2001 by Panchasap School . All Rights Reserved.